Jag har mätt upp effekten (W) till högre än vad som anges för lampan? Angiven strömstyrka (mA) stämmer inte med angiven effekt (W) för 230V lampan?

För växelströmsprodukter skiljer man på aktiv effekt (W) och skenbar effekt (VA). Den aktiva effekten är den verkliga effekten som en produkt förbrukar och den del vi betalar elbolaget för. Skenbar effekt är hel enkelt produkten av toppspänning och toppström.

En enklare multimeter eller effektmätare klarar oftast bara att mäta skenbar effekt. Detta fungerar bra så länge som man mäter t.ex. en glödlampa, eftersom aktiv och skenbar effekt faktiskt är lika stora i dessa fall. Men för LED-lampor är den skenbara effekten högre än den aktiva och för att kunna mäta denna typ av produkter krävs en bättre mätare som även kan beräkna effektfaktorn.

Vill man kontrollera lampans effekt kan man multiplicera effektfaktorn med den skenbara effekten (uppgifter om våra LED-lampors effektfaktorer finns på vår hemsida).

(Om du som elinstallatör skall beräkna strömmen i en krets använder du strömstyrkan (mA) som anges på förpackningen. Strömmen i kretsen kommer alltså i vissa fall bli högre än vad som impliceras av lampans aktiva effekt.)

Er dimbara lampa fungerar inte med min dimmer?

Det förekommer oss veterligen inga LED-lampor på marknaden som garanterat går att dimra med alla förekommande dimmers. Därför använder vi begreppet ”dimmer-kompatibla lampor” och hänvisar till listan över de dimrar vi har testat på. Kontrollera alltid på förhand om din valda lampa och dimmer fungerar ihop. Om inte din dimmer finns med på listan kan vi inte garantera att kombinationen kommer att fungera. Vi rekommenderar då att du själv testar kombinationen på förhand.

Observera också de begränsningar som anges i listan i form av minsta och största antal av en viss lampa som går att koppla på dimmern. Testerna är utförda genom att endast en och samma lamptyp har kopplats på dimmern. Om olika lampor kopplas på samma dimmer kan resultatet bli annorlunda.

I listan anges också minsta och högsta ljusstyrka som kan fås med vald dimmer, mätt utifrån lampans ljusstyrka utan dimmer. I vissa fall krävs att inställningar görs på dimmern för att uppnå angivet resultat. I vissa fall kan ett svagt brummande ljud förekomma från dimmer och/eller lampa. Detta är helt normalt och ett svagt brummande från dimmern förekommer ofta när man dimrar glödljus och halogen också, liksom från många andra elektroniska apparater. Under vissa omständigheter kan rummets egenskaper skapa resonans som förstärker det brummande ljudet.

Hur mäter man livslängd på en LED-lampa? Vad händer efter angiven livslängd?

Den angivna livslängden är ett genomsnitt för lamptypen, inte någon garanti för enskilda exemplar. Livslängd för en LED-lampa anges som den tid det tar tills antingen hälften av lamporna i en grupp har slutat lysa eller tills det genomsnittliga ljusflödet i en grupp faller ned till 70 % av ursprungligt ljusflöde beroende på vilket som inträffar först. Det innebär att enstaka exemplar kan upphöra att fungera (sluta lysa helt) eller lysa svagare än 70 % av ursprungligt ljusflöde redan innan angiven livslängd.

Ett problem är dock att det fortfarande inte finns någon enhetlig standard för hur livslängd skall testas och därför kan man inte jämföra angiven livslängd mellan olika fabrikat. Typiskt sett sker inte tester under hela den angivna livslängden utan man genomför kortare tester i kombination med teoretiska beräkningar. Angiven genomsnittlig livslängd bör därför i vilket fall ses som en uppskattning.

Observera även att flera faktorer påverkar livslängden av din lampa och kan orsaka att den håller kortare tid än beräknat. Läs mer om faktorer som påverkar livslängden.

Hur återvinner jag mina LED-lampor?

LED-lampor skall, precis som dina gamla glödlampor återvinnas som elektronikskrot/ljuskällor och inte slängas i hushållssoporna. (LED-lampor innehåller inget kvicksilver.)

Jag har köpt tre likadana lampor (samma artikelnummer) men de har en aning olika färg på ljuset, varför?

En viss variation i ljusets färg mellan olika exemplar är normalt. Det förekom även bland glödlampor även om spridningen där var mindre. Ju mindre skillnader man accepterar i tillverkningsprocessen desto dyrare blir LED-lampan att producera. Avvikelserna är därför ett kvalitetsmått där man ibland får kompromissa för att nå en rimlig prisnivå. Som ett mått på färgavvikelser finns SDCM där ett lägre värde är bättre (mindre skillnader) än ett högre. Det finns regler som föreskriver att LED-lampor får vara högst 6 SDCM och alla Star Tradings lampor uppfyller minst detta krav. Uppgifter om SDCM för respektive lampa hittar du på hemsidan.

(SDCM står för ”Standard Deviation of Color Matching” och kallas ibland också för MacAdam-ellipser.)

Ljusets färg kan också förändras något över tiden samtidigt som de tappar i ljusstyrka. Om du sätter en nyinköpt lampa bredvid en äldre lampa av samma typ kan du därför uppleva en något större skillnad. Läs mer om livslängd.

Jag har köpt två olika produkter med samma Kelvin-tal (färgtemperatur) men de har en aning olika färg, varför?

Kelvin är den internationella standardenheten för temperatur, inom ljusbranschen används den främst för att definiera en ljuskällas färgtemperatur. Dagsljus, eldsljus, glödljus och halogenljus är ”temperaturstrålare” som alstrar ljus genom upphettning. Värmekällans egen temperatur redovisas då som ljusfärg i Kelvin (K), vilket för glödlampor och halogenlampor vanligtvis är 2700K och 3000K.

För övriga ljuskällor som inte är temperaturstrålare, såsom LED-ljus (lysdioder), beräknar man istället ljusfärgen med en matematisk och grafisk beräkning. Resultatet kallas korrelerad färgtemperatur (CCT, Correlated Colour Temperature). Korrelerad = ”ungefär överensstämma med”.
Korrelerad färgtemperatur är således ett konstruerat begrepp som inte ger exakt information om ljuskällans färg. Två LED-ljuskällor i närliggande färgnyanser kan alltså få ett och samma Kelvintal.

Att produkterna har en aning olika färg kan också ske när produkten drivs av batteri, ett svagt batteri ger ett annat sken än ett starkare batteri.

Kan jag använda LED-lampan i en bastu?

Nej. Star Tradings LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. LED-lampor tål inte hög värme och är direkt olämpliga i en bastu, ugn eller liknande.

Kan jag använda LED-lampan i kyl/frys?

Kyl är normalt inga problem och även frys fungerar oftast om inte temperaturen är för låg, men lampan får inte utsättas för hög fuktighet eller frost.

Star Tradings LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. Som en tumregel innebär normal omgivningstemperatur från -20°C till +40°C eftersom LED-lampor typiskt sett fungerar bra i kyla. Vid extrem kyla kan dock lampan ta skada. Hög fuktighet i kyl eller frostbildning i frys kan också skada lampan, särskilt om den sitter oskyddat, och därför kan vi aldrig helt garantera problemfri funktion i kyl/frys.

Kan jag använda LED-lampan utomhus?

Typiskt sett ja, men… Det är inte lampan som konstrueras för utomhusbruk utan armaturen. Viktigt är i samtliga fall att man använder en skyddande armatur med rätt kapplingsklass (oftast IP44). Armaturen skall skydda lampan mot fukt och mekanisk åverkan.

Star Tradings LED-lampor är konstruerade för att användas i normal omgivningstemperatur om inget annat anges på förpackningen/lampan. Som en tumregel innebär normal omgivningstemperatur från -20 C till +40 C eftersom LED-lampor typiskt sett fungerar bra i kyla. Vid extrem kyla eller för hög värme kan lampan ta skada. En LED-lampas upptändningstid påverkas inte av kyla på samma sätt som en lysrörslampa.

Ett särskilt fall råder för vissa typer av slingor med öppna lamphållare och gummipackning. I dessa fall måste man först och främst använda en kombination av LED-lampa och lamphållare där inga skarvar på lampan hamnar utanför gummipackningen. Lampkroppen måste därför vara komplett av helgjutet, slätt glas eller plast. Om nederdelen av lampan har räfflor kan vatten läcka in. Skarven mellan lampkroppen och sockeln är heller inte helt tät utan det är viktigt att gummipackningen på armaturen skyddar nedtill. Det är också viktigt att man använder en lampa av rätt form som sluter tätt mot packningen. Vilken lampform/-typ som skall användas skall anges i armaturens instruktioner. Om vatten har trängt in i lampan har inte gummipackningen varit tät. Du har inte märkt det tidigare med glödlampor eftersom glödlamporna är vakuumfyllda och helt täta, men vatten har ändå trängt genom packningen ned till strömförande delar på armaturen. Armaturen bör därför bytas ut. Star Tradings slingor kan användas med de av våra lampor som vi rekommenderar till den aktuella slingan.

LED-lampor skall ju hålla ”jättelänge” men min lampa har gått sönder på kort tid, vad har hänt?

En LED-lampa håller typiskt sett i många år, men det finns flera faktorer som påverkar livslängden och kan få lampan att gå sönder i förtid.

Faktorer som kan påverka livslängden:

  • Hög värme sänker livslängden. Därför bör du alltid sörja för god ventilation kring lampan.
  • Dålig strömkvalitet påverkar alla elektroniska apparater. Detta kan vara särskilt påtagligt om du bor på landsbygden eller nära en transformatorstation. Ett åsknedslag i närheten kan också orsaka spänningstoppar som skadar eller förstör lampan.
  • Mekanisk åverkan påverkar givetvis lampan och det är inte säkert att det märks omedelbart. Direkt efter att du tappade en lampa i marken kanske den fortfarande lyser, men inuti lampan har en komponent ändå skadats så att den kommer att sluta fungera efter en viss tids användning.

Övriga saker som tas upp i denna FAQ kan givetvis också påverka livslängden:

  • Olämplig kombination av dimmer-kompatibel lampa och dimmer
  • Olämplig kombination av lågvoltslampa och transformator
  • Lampa som används utomhus utan godkänd armatur och utsatts för väder och vind
  • Lampa som utsatts för extrem kyla eller värme
     

Lämnar ni garanti på era lampor?

Ja, Star Trading lämnar 3 års garanti på utvalda lampor vars förpackning är försedd med garantisymbol. Läs mer om vår garanti här.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den livslängd som anges på förpackningen är ett beräknat genomsnitt för en viss lamptyp och ingen garanti för enskilda exemplar. Att lampan lyser något svagare med tiden är förväntat och utgör normalt inget fel. (Läs mer om hur man anger livslängd.) Livslängden beror givetvis också på hur lampan används och det finns en mängd faktorer som påverkar livslängden som vi som tillverkare aldrig kan kontrollera. Dessa faktorer anges i våra garantivillkor.

Konsumentköplagen gäller alltid för dig som konsument oavsett om lampan har en garanti eller inte. I fallet LED-lampor innebär det att om din lampa har gått sönder inom sex månader efter köpet så antas det bero på fabrikationsfel om det inte syns eller på annat sätt går att visa att den har skadats efteråt. Du har rätt att reklamera lampan i upp till tre år, men efter de första sex månaderna är det du själv som måste kunna visa att felet fanns när du köpte varan. Om det är ett fabrikationsfel (ursprungligt fel) har du rätt till en ny lampa om den inte kan repareras.

Som konsument skall du alltid vända dig till återförsäljaren där du har köpt varan och inte till Star Trading. Vi hanterar inga reklamationer från privatpersoner.

Min LED-lampa blinkar / lyser svagt när jag har slagit av strömbrytaren?

(Om det är en dimmer-kompatibel lampa kopplad till en dimmer, se avsnittet om dimbara lampor.)

Detta beror oftast på att en svag ström ändå når fram till lampan. Detta kan uppstå om man använder sig av en enpolig strömbrytare (som bara bryter en av två ledare). En s.k. krypström kan då uppstå trots att kretsen är bruten. Det kan också uppstå vid trappkoppling då en strömförande ledare ligger bredvid en annan ledare varvid en svag induktionsström uppstår i den avbrutna ledaren. Eftersom LED-lampor kräver så lite ström räcker ofta dessa svaga strömmar för att påverka lampan. LED-lampor med låga effekter kan då lysa svagt medan lampor med högre effekter kan börja blinka. Felet ligger alltså inte hos lampan utan i installationen. Du har inte märkt det tidigare eftersom dessa strömmar inte är tillräckligt starka för att få en glödlampa att börja lysa, men det har ändå synts på din elräkning varför det kan vara en god idé att åtgärda installationen.

Vad gör jag om en LED-lampa går sönder?

LED-lampor innehåller inget kvicksilver eller andra farliga tungmetaller och du behöver därför inte vidta några särskilda åtgärder om en LED-lampa går sönder i hemmet. Tänk dock på att den skall återvinnas och inte slängas i hushållssoporna.

Varför lyser min sensorlampa hela tiden?

Sensorlampan är beroende av dagsljuset för att fungera. Se till att lampans sensorer inte är blockerade av exempelvis armaturen. Sensorlampan påverkas normalt sett inte av ljuset från andra LED-ljuskällor eller lysrör, men en tänd glödlampa får lampan att slockna.

Vilken transformator skall jag använda till lågvoltslampor (12V)?

För bästa resultat rekommenderar vi att utgå från transformatorns angivna minimi- och maximieffekt. Detta kräver ofta en särskild transformator med låg minimieffekt eftersom LED-lampor typiskt sett har mycket lägre effekt än halogenlampor. I vissa fall kan kombinationen fungera även om transformatorns minimilast inte uppnås men vi kan då inte garantera resultatet och skador på transformator och/eller lampa kan uppstå som en följd.

Är lågvoltslamporna (12V) gjorda för växelspänning (AC) eller likspänning (DC)? Kan jag använda en 230V lampa med likspänning?

Lampan själv är alltid märkt med den spänning som skall användas och skall inte användas på annat sätt.

Star Tradings nätspänningslampor är typiskt märkta med 230V 50 Hz och skall därför endast matas med växelspänning. Vissa av våra lågvoltslampor är dock märkta med 12V AC/DC och går då att mata med antingen växelspänning eller likspänning.